Тодор Кляшторный
(1903 – 1937)

          Белорусский поэт Тодор Тодорович Кляшторный родился 11 марта 1903 года в деревне Поречье Лепельского района Витебской губернии в крестьянской семье.
          После окончания рафака в Орше поступил на литературно-лингвистическое отделение педагогического факультета Белоруского государственного университета, который окончил в 1931 году. Работал на Белорусском радио, в редакциях газет и журналов. Первые стихи опубликовал в 1925 году в журнале "Аршанскi маладняк". Были изданы сборники стихов Кляшторного “Кляновыя завеі” (1927), “Светацені” (1928), “Ветразі” (1929), “Праз шторм на штурм” (1934), паэма “Палі загаманілі” (1930).
          3 ноября 1936 года Тодор Кляшторный был арестован, 29 октября 1937 года приговорен к расстрелу как "член антисоветкой организации" и в ночь на 30 октября расстрелян. В эту ночь были расстреляны 26 человек, в том числе белорусский поэт Юлий Таубин.

 

ЗАЗIМАК

Мёрзлы месяц з-за гор васількамі
Перасыпаў азёрную сінь.
Стыне ўсё...
Ледзянымі сярпамі
Выйшла восень рабіну касіць.

Тоўпы зор снегавым пералівам
Разматалі ў палях павады.
Быццам коні з намыленай грывай,
У пацёмках застылі сады.

Хтосьці там, у шырокім прыволлі,
Дзе узмежкі гараць серабром,
Заспяваў пра шырокае поле,
Засвістаў ледзяным салаўём...

Эх, як рвецца душа у прасторы,
Штосьці хочацца вечна кахаць
І дзіцячае радасці зоры
Ў ледзяных перазвонах збіраць.

Мёрзлы месяц з-за гор васількамі
Перасыпаў азёрную сінь.
Стыне ўсё...
Ледзянымі сярпамі
Выйшла восень рабіну касіць.

[1927]

НАЧАЛО ЗИМЫ

Месяц вновь из-за гор васильками
Пересыпал озёрную синь.
Стынет всё...
Ледяными серпами
Осень косит рябину, полынь.

Толпы звёзд снеговым переливом
Разметали в полях провода.
Словно кони с намыленной гривой,
В темноте спит деревьев орда.

Кто-то там на широком приволье,
Где размежья горят серебром,
Вдруг запел о бескрайнем раздолье,
Засвистел ледяным соловьем.

Эх, как рвётся душа на просторы,
Что-то хочется вечно любить,
По-ребячьи и звёзды, и зори
В ледяных перезвонах будить.

Месяц вновь из-за гор васильками
Пересыпал озёрную синь.
Стынет всё...
Ледяными серпами
Осень косит рябину, полынь.

Перевод Г. Римского

 

КЛЯНОВЫЯ ЗАВЕI

Як сумна, любая, дакоры
З твайго кілішка дапіваць,
Калі так свецяць,
Свецяць зоры,
Калі так зоры зіхацяць.

Пайсці б у ноч,
Пайсці далінай,
Пайсці чорт ведае куды...
Не ўсе пратоптаны пуціны,
Не ўсе стаптаны гарады.

Пайсці, дзе ветры на азёрах
З лістоты выткалі абрус...
Люблю я шыр,
Люблю я поле,
Люблю я маці Беларусь.

Тут кожны куст пяе каханне,
Тут рэчка казкаю журчыць,
Аповесць доўгую змагання
Тут навявае кожны крыж.

Дарогай ў далечы пайду я,
Пайду часамі без дарог
І кожны кусцік расцалую
У растрывожаных палёх.

Калі над цінаю імшараў
Засвішча волат гарадоў,
Я разаб'ю пустую чарку
На полі выпітых гадоў.

Не буду, любая, дакоры
З твайго кілішка дапіваць,
Калі над шляхам будуць зоры
Сталёвай раніцай зіяць.

1926

КЛЕНОВЫЕ МЕТЕЛИ

Как грустно, милая, укоры
Из чаш твоих мне допивать,
Когда так светят,
Светят зори,
И звёзд дрожит лихая рать.

Пойти бы в ночь,
Пойти долиной,
Пойти чёрт ведает куда...
Не все увидены картины,
Не все открыты города.

Пойти, где ветры на озёрах
Извечно навевают грусть...
Люблю я ширь,
Люблю я поле,
Люблю родную Беларусь.

Тут каждый куст поёт блаженно,
Тут речка сказкою журчит,
И повесть долгую сражений
Твердит тут каждый крест и вид.

Дорогой дальнею пойду я,
Пойду порою без дорог
И каждый кустик расцелую,
На каждый поднимусь порог.

И если над простором жарко
Засвищет молот городов,
Я разобью пустую чарку
На поле выпитых годов.

Не буду, милая, укоры
Из чаш твоих я допивать,
Когда над нами будут зори
И звёзды сталью отливать.

Перевод Г. Римского

 

<= На главную

Hosted by uCoz